Programi edukacije

Program edukacije za Gestalt terapeute

Program edukacija za Gestalt psihoterapeute

Program se odvija u zatvorenoj selekcioniranoj grupi, a termini se dogovaraju sa svim članovima grupe. Osim radionica, polaznici uče u malim sustručnjačkim grupama koje se održavaju svaka dva tjedna u trajanju od dva sata tijekom cjelokupne edukacije

Program edukacije za Gestalt savjetovatelje

Program edukacije za Gestalt savjetovatelje

Program je osmišljen kao stručno usavršavanje namijenjeno psihoterapeutima i edukantima različitih psihoterapijskih usmjerenja.

Gestal psihoterapijski pristup u radu sa djecom i adolescentima

Gestalt-psihoterapijski pristup u radu s djecom i mladima

Program je osmišljen kao stručno usavršavanje namijenjeno psihoterapeutima i edukantima različitih psihoterapijskih usmjerenja.

Sistemic gestalt coaching

Sistemski Gestalt Coaching

Sistemski gestalt coaching je gestalt princip u radu sa organizacijama i pojedincima u organizacijama koji ima vrlo bogatu i duboku tradiciju kao i suvremenu primjenjivost u radu sa organizacijskim temama i iskustvima pojedinaca u organizacijama u današnjem društvu.