Etički kodeks

Etički kodeks je osnovni dokument etičkog ponašanja trenerica/trenera i edukantica/edukanata u okviru edukativnog programa Centra, a u slučaju pritužbi na kršenje odredbi Etičkog kodeksa Centra postoji Postupak u slučaju pritužbi i Postupak u slučaju žalbi na odluke Centra.

1. Odgovornost Centra je:

 1.  organizirati edukaciju prema postojećem programu u zajedničkom interesu edukantica/edukanata i Centra,
 2. provođenje programa edukacije na najbolji način u datim okolnostima, što uključuje angažman kompetentnih trenera iz Hrvatske i inozemstva,
 3. dati edukanticama/edukantima jasne informacije o cijenama programa, pojedinih radionica, kompakt treninga i ostalim izdacima koje podrazumijeva program edukacije,
 4.  ne upisivati seksualne partnere/parove u istu edukativnu grupu zbog moguće velike emocionalne ranjivosti i izloženosti u grupi,
 5. na vrijeme o svemu obavijestiti edukantice/edukante o promjenama u programu, ili mjestu održavanja radionica, ukoliko do toga dođe,
 6. organizirati jednom godišnje sastanak sa svim trenerima na kojem će se razmatrati povratne informacije, dobivene od strane edukantica/edukanata, za pojedine trenerice/trenere tijekom edukacijske godine kao mogućnost za poboljšavanje rada, a obzirom na očekivanja edukanata,
 7. dati informacije na početku svake edukativne godine o:
 • sadržaju i očekivanim ishodima učenja za tu godinu,
 • kriterijima procjene za završavanje svake pojedine edukativne godine,
 • terminima svih treninga,
 • ažurnu preporučenu listu relevantne literature,
 • popis, od Centra odobrenih, terapeuta za individualni i supervizijski rad

2. Odgovornost trenera je:

 1. poštivati različitosti edukanata i ne omalovažavati nikoga na osnovu spola, spolne orijentacije, rodnog identiteta, nacionalnosti, rase ili etničke pripadnosti, bračnog ili obiteljskog statusa, zdravstvenog stanja, dobi, socioekonomskog statusa, političkih ili vjerskih uvjerenja i slično,
 2. ne koristiti omalovažavajuće i arogantne primjedbe na račun edukantica/edukanata ili drugih trenerica/trenera,
 3.  ne iskorištavati edukantice/edukante za svoje potrebe (seksualne, financijske i/ili druge),
 4. ukoliko primjećuju neprimjereno ponašanje ko-trenera o tome razgovarati, a ne šutjeti i puštati grupu da se sama s time nosi,
 5. postavljanje i održavanje granica profesionalnog odnosa prema edukantima,
 6. raditi u okvirima svog znanja, vještina i zdravlja,
 7. reflektirati svoj rad preko supervizije ili intervizije izvan ili u okviru Centra,
 8. unapređivati svoja profesionalna znanja i vještine te razvijati svoj kapacitet za samopromatranje kao i svijest o vlastitim predrasudama i ostalim ograničenjima, kako ne bi vršili pritisak na edukantice/edukante te kako bi mogli poštovati njihove različitosti i slobode.

3. Odgovornost voditelja edukacije je:

 1. sve odgovornosti trenera,
 2. prosuđivanje da li je edukant/edukantica zadovoljio/la osnovne kriterije za prolaz na narednu edukativnu godinu prema pravilima Centra,
 3. rješavanje svih novonastalih situacija u grupi, pa i onih koje su inducirane od strane gostujućih trenerica/trenera,
 4. pridržavanje principa da voditelji edukacijskih grupa ne mogu biti istovremeno i individualni terapeuti za polaznike tih grupa.

4. Odgovornost edukantica/edukanata je:

 1. zadovoljavajući rad u grupi tijekom edukativne godine,
 2. poznavanje programa edukacije i obaveze koje podrazumijeva taj program,
 3. obavljanje propisanog broj sati individualne terapije,
 4. provođenje propisanog broja sati rada u Peer grupi,
 5. obavljanje propisanog broja sati individualne supervizije na trećoj i četvrtoj godini edukacije,
 6. prisustvovanje na radionicama edukativnog programa,
 7. uredno plaćanje kotizacija za radionice,
 8. posvećenost svom vlastitom rastu i razvoju, ali i razvoju unutar grupe, posebno razvoju svjesnosti vezane uz predrasude i poštivanje integriteta drugih,
 9. djelovati u skladu s najboljim interesom svojih klijentica/klijenta i raditi pod supervizijom i to na način da u jednom satu supervizije superviziraju maksimalno 4 sata terapijskog rada s klijenticom/klijentom.

5. Povjerljivost

Izuzetno je važno da sadržaji koji se jave unutar grupe ne izlaze u javnost.
Svi treneri i voditelji edukacijskih grupa dužni su paziti na povjerljivost podataka o edukantima, posebno da:

 • autobiografije edukantica/edukanata dospiju u ruke isključivo onih kojima su namijenjeni, npr. trenerima koji će voditi radionice na kompakt treninzima,
 • pri supervizijama i sličnim situacijama ne navode osobne činjenice i/ili imena edukantica/edukanata
 • pri davanjima primjera u edukacijske i druge svrhe ne navode osobne činjenice i/ili imena edukantica/edukanata

Polaznici koji rade pod supervizijom su dužni paziti:

 •  na povjerljivost podataka vezanih uz klijentice/klijente, posebno da pri supervizijama i sličnim situacijama ne navode osobne činjenice i/ili imena svojih klijentica/klijenata.
 • da ne iznose i ne prepričavaju događanja unutar grupe, osobama izvan nje. U slučaju da se utvrdi da je edukantica/edukant to prekršila/prekršio moguće je isključenje iste/istoga bez prava na povrat sredstava.

Voditelji edukacije su dužni na svakoj edukativnoj godini poticati diskusije o pitanju povjerljivosti i povjerenja u skladu s obrazovnim sadržajem te godine (nivo grupe, nivo rada s klijentima).
Ukoliko postoji mogućnost da dođe do povrede principa povjerljivosti u grupi, trener je dužan o tome povesti razgovor u grupi.

6. Pritužbe
Procedura podnošenja pritužbi mora biti dostupna i omogućena svakoj/svakom trenerici/treneru i edukantici/edukantu. Centar ima na svojim stranicama jasne smjernice za podnošenje pritužbi i o postupku koji potom slijedi.
Edukantice/edukanti mogu podnijeti pritužbu na primljenu evaluaciju pojedine/pojedinog trenerice/trenera ukoliko smatraju da se ista/isti nije pridržavala/pridržavao zadanih kriterija za procjenu na određenoj edukacijskoj godini.
Edukantice/edukanti mogu podnijeti pritužbu u situaciji povrede povjerljivosti podataka.