Etički kodeks Centra IGW Zagreb za trenere i edukante

Etički kodeks je osnovni dokument etičkog ponašanja trenera i edukanata u okviru Centra IGW Zagreb, a u slučaju pritužbi na kršenje odredbi kodeksa postoji Postupak u slučaju pritužbi i Postupak u slučaju žalbi na odluke Centra IGW Zagreb.

Etički Kodeks

Centar IGW Zagreb se obavezuje da organizira treninge prema programu IGW-a u najboljem interesu edukanata, a edukanti se obavezuju da ce, dok su u edukaciji, djelovati u skladu s najboljim interesom njihovih klijenta i da će raditi pod supervizijom i to po ključu od po jedan sat supervizije za 4 sata terapijskog rada s klijentom

 1. Odgovornost Centra

Centar IGW je odgovoran za provođenje programa IGW na najbolji način u datim okolnostima, što uključuje angažman kompetentnih trenera iz Hrvatske i inozemstva.

Edukanti moraju dobiti od strane Centra jasne informacije o cijenama programa, pojednih radionica, ljetnih kompakt treninga i svim ostalim izdacima koje podrazumijeva program edukacije.

Ukoliko dođe do promjena u programu, ili mjestu održavanja radionica, Centar je dužan na vrijeme o svemu obavijestiti edukante.

 1. Edukacija

Dužnost je Centra da na početku godine edukanti imaju informaciju o:

 • sadržaju i očekivanim ishodima učenja za tu godinu,
 • kriterijima procjene za završavanje svake pojedine edukativne godine,
 • terminima svih mjesečnih treninga.
 • ažurnu preporučenu listu relevantne literature

Treneri su dužni poštivati različitosti edukanata i ne omalovažavati nikoga na osnovu spola, nacionalnosti, dobi, invalidnosti, soc.ekonomskog statusa, političkih ili vjerskih uvjerenja.

Omalovažavajuće i arogantne primjedbe na račun edukanata ili drugih trenera odražavaju neprofesionalnost trenera

Treneri ne smiju iskorištavati edukante za svoje potrebe (seksualne, financijske i druge)

Ukoliko treneri primjećuju neprimjereno ponašanje ko-trenera dužni su o tome razgovarati, a ne šutjeti i puštati grupu da se sama s time nosi.

Odgovornost je voditelja edukacije da prosuđuje da li je edukant zadovoljio osnovne kriterije za prolaz svake edukativne godine:

 • Zadovoljavajući rad u grupi u toku edukativne godine
 • Obavljen propisan broj sati individualne terapije
 • Obavljen propisan broj sati individualne supervizije
 • Prispustvovanje na radionicama
 • Plaćanje kotizacija za radionice
 • Kao i druge kriterije, specifične za svaku pojedinu godinu.

Treneri su odgovorni za postavljanje i održavanje granica profesionalnog odnosa prema edukantima.

Voditelji edukacijskih grupa ne mogu biti istovremeno i individualni terapeuti za polaznike tih grupa.

Odgovornost voditelja grupe je da rješava sve novonastale situacije u grupi koje je inducirao neki vanjski trener.

 1. Povjerljivost

Svi treneri i voditelji grupa su dužni paziti na povjerljivost podataka vezanih uz edukante, posebno da:

 • autobiografije edukanata dospiju u ruke isključivo onih kojima su namijenjeni, vanjskim trenerima za ljetne kompakte
 • pri supervizijama i sličnim situacijama ne navode osobne činjenice i/ili imena edukanata
 • pri davanjima primjera u edukacijske i druge svrhe ne navode osobne činjenice i/ili imena edukanata

Voditelji edukacije su dužni na svakoj edukativnoj godini poticati diskusije o pitanju povjerljivosti i povjerenja u skladu s obrazovnim sadržajem te godine (nivo grupe, nivo rada s klijentima).

Ukoliko postoji mogućnost da dođe do povrede principa povjerljivosti u grupi, trener je dužan o tome povesti razgovor u grupi.

4. Kompetencija

Trener je dužan raditi u okvirima svog, znanja, vještina i zdravlja.

Treneri su dužni reflektirati svoj rad preko suprvizije ili intervizije u okviru Centra ili izvan.

Dužnost trenera je da dalje unapređuje svoja profesionalna znanja i vještine te da razvija svoj kapacitet za samopromatranje kao i svijest o vlastitim predrasudama i ostalim ograničenjima, kako ne bi vršili pritisak na edukante te kako bi mogli poštovati njihove različitosti i slobode.

Centar IGW se obavezuje organizirati jednom godišnje sastanak sa svim trenerima na kojem će se razmatrati feedbackovi za pojedine trenere tokom godine (od strane edukanata) i mogućnosti za poboljšavanje rada i usklađenosti trenera sa očekivanjima edukanata.

 1. Pritužbe

Jednostavna procedura podnošenja pritužbi mora biti dostupna i omogućena svakom treneru i edukantu. Centar IGW Zagreb ima na svojim stranicama jasne smjernice kako podnjeti pritužbu i kakav postupak potom slijedi

Edukanti mogu podnijeti pritužbu na evaluaciju nekog trenera ukoliko smatraju da se isti nisu držali zadanih kriterija za procjenu na određenoj edukacijskoj godini.

 1. Edukanti

Edukanti su dužni biti posvećeni svom vlastitom rastu i razvoju, ali i razvoju unutar grupe, posebno razvoju svjesnosti vezane uz predrasude i poštivanje integriteta drugih.

Seksualne veze između članova edukativne grupe mogu negativno utjecati na rad grupe zbog moguće velike emocionalne ranjivosti i izloženosti u grupi, stoga je bolje da parovi ne budu u istoj edukativnoj grupi.

Edukanti su dužni poznavati program edukacije i obaveze koje podrazumijeva taj program – sudjelovanje na radionicama (ne prelaziti dopušten broj sati izostanaka), plaćati kotizaciju za radionice, odlaziti na individualnu terapiju i superviziju.

Dopušteni broj sati izostanka edukanta je 4 sata po radionici (vikendu) odnosno 12 sati godišnje.

Nepridržavanje zahtjeva edukacije može rezultirati prekidom edukacije.

Etička komisija i povjerenstvo za žalbe Centra IGW Zagreb

Etička komisija i povjerenstvo za žalbe Centra IGW Zagreb sastoji se od najmanje tri člana. Mandat članova komisije je 5 godina, a bira ih Upravni odbor Centra. Komisija je tijelo Centra koja se bavi etičkim pitanjima polaznika edukacije i trenera Centra. Etički kodeks i žalbene procedure su objavljene na web stranici Centra, redovno se obnavljaju i dostupne su svima.

Za rješavanje pritužbi nastalih u procesu edukacije nadležna je etička komisija Centra, koja provodi potrebnu medijaciju.

Medijacijska grupa sastoji se od pet članova. Sastavlja se prema aktualnom problemu, na poziv etičke komisije/komisije za pritužbe. Članovi medijacijske grupe mogu biti treneri Centra IGW, ali s obzirom da Centar ima malo trenera, u medijacijsku grupu se mogu pozvati članovi DGIPH, koji su vezani uz Centar, jer rade individualnu terapiju za edukante.

Članovi Etičke komisije Centra IGW Zagreb – članovi su gestalt terapeuti i treneri

Irena Bezić, dr.sc. klinički psiholog, gestalt terapeut i supervizor

Jadran Morović , Prim. psihijatar, dr.med. gestalt terapeut i supervizor

Mijo Marić, psiholog, gestalt terapeut i supervizor .

Pitanja i pritužbe se šalju na e-mail adresu Centra : centar.igw.zg@gmail.com

Članovi medijacijske grupe (disciplinsko povjerenstvo) – gestalt terapeuti i treneri Centra :

Irena Bezić, dr.sc. klinički psiholog

Jadran Morović , Prim. psihijatar, dr.med.

Mijo Marić, psiholog

Velimir Dugandžić, mag.sc. socijalni pedagog

Ana Čović, klinički psiholog

POSTUPAK U SLUČAJU PRITUŽBE ZBOG KRŠENJA

odredbi Etičkog kodeksa Centra IGW

Postupak za rješavanje pritužbi na rad pojedinih trenera, edukanata ili drugih suradnika Centra zamišljen je kao forum za komunikaciju i prezentaciju stajališta, pomirenje i ispravljanje pogrešaka, gdje obje strane trebaju biti viđene i saslušane i obje trebaju dobiti odgovarajuću podršku. Pritužbe se rješavaju na dva načina:

 1. Neformalna procedura povodom pritužbe – medijacijski susret sukobljenih strana, s time da voditelj medijacije ne smije biti uključen u konflikt – . Provodi se kod pritužbi na ponašanje trenera kao što su: nepoštivanje integriteta edukanta, destruktivno agresivno ponašanje, diskriminacija, omalovažavanje, zastrašivanje, ne-fer odnos, nezadovoljstvo evaluacijom od strane trenera i sl. Neformalna procedura nije primjerena u slučajevima kad se pritužba odnosi na profesionalnu pogrešku koja može ugroziti ugled Centra, ili graniči s kriminalom – tada se predlaže isključivo formalna procedura.
 2. Formalna procedura povodom pritužbe pred komisijom od tri člana – jedan iz etičke komisije Centra, a druga dva se biraju ad hoc – oba moraju biti članovi DGIPH, a bar jedan ne smije biti direktno vezan uz Centar IGW.

Nakon što pristigne pritužba na e-mail Centra IGW, Etička komisija Centra odlučuje da li je pritužba osnovana ili nije. U roku od 14 dana predsjednik etičke komisije kontaktira podnositelja pritužbe i objašnjava mu koje mogućnosti ima u daljnjem postupku – mogućnost medijacije (koja košta 900 kn i Centar snosi troškove) i mogućnost formalnog podnošenja pritužbe (koje košta 900 kn i podnositelj uplaćuje to na račun Centra kao depozit). Medijacija, kao prvi korak u procesu, ne isključuje mogućnost formalne pritužbe. Ukoliko pritužba bude podržana, trošak postupka podmiruje osoba na koju se pritužba odnosi – deponirani novac se vraća podnositelju tužbe ili Centru.

Ukoliko se kreće s medijacijom, Etička komisija imenuje medijatora za podršku podnositelju pritužbe i u roku od 7 dana obavještava drugu stranu konflikta o dospjeloj pritužbi – u roku od 14 dana imenuje medijatora koji će biti podrška za osobu s druge strane konflikta.

Dva medijatora biraju, zatim, treću osobu – člana etičke komisije – koja će biti voditelj medijacije. Voditelj medijacije ne smije biti direktno uključen u segment centra na koje se odnosi konflikt . Sama medijacija treba biti obavljena najkasnije 21 dan nakon što je pritužba dospjela na adresu Centra.

Nakon provedene medijacije, voditelj medijacije napiše izvještaj koji uključuje prirodu pritužbe, provedeni postupak i event. predložene mjere, te ga dostavlja predsjedniku Etičke komisije, koji saziva sastanak medijacijske grupe. Odluku o rješenju situacije ili daljnjim koracima donose glasanjem svih 5 članova medijacijske grupe, prema njihovom najboljem znanju i savjesti. Njihova odluka može biti:

 1. da je pritužba razriješena na zadovoljavajući način za obje strane.
 2. da se neće poduzimati daljnji koraci ili snositi posljedice
 3. da pritužba nije podržana u nijednoj stavci
 4. da je pritužba osnovana u svim ili nekim stavkama te da se predlažu određene sankcije.

Za praćenje i provedbu sankcija odgovorno je Etičko povjerenstvo.

Odluke i prijedlozi za rješenje konflikta trebaju biti u skladu s ugovorima, Statutom Centra i drugim važećim aktima Centra kojima se određuju obaveze i dužnosti članova Centra.

Ukoliko medijacija nije dovela do dogovora i rješenja, postupak se nastavlja formalnom pritužbom.

Moguće je da podnositelj pritužbe odluči da ne želi medijaciju i da sam podnese formalnu pritužbu na adresu predsjednika Etičke komisije.

U oba slučaja slijedi postupak u kojem se formira Komisija za pritužbe.

Predsjednik Etičke komisije obavještava u roku od 10 dana podnositelja pritužbe da je njegova pritužba zaprimljena i poziva obje strane da prilože u postupku svu dokumentaciju koju imaju. Predsjednik Etičke komisije formira komisiju za pritužbe koja se sastoji od tri člana – od koje bar jedan ne smije biti direkno uključen u rad Centra (ali mora biti član DGIPH), a jedan treba biti član Etičke komisije i voditi postupak Komisije za pritužbe. Nitko od članova tako stvorene komisije ne smije biti direktno uključen u problem oko kojeg ide pritužba.

Komisija za pritužbe mora pregledati svu dokumentaciju, voditelj mora organizirati sastanak komisije sa podnositeljem pritužbe i osobom na koju se pritužba odnosi. Svako od pozvanih može na sastanak s komisijom dovesti prijatelja ili kolegu za podršku. Obje strane na sastanku trebaju objasniti svoje stajalište, a članovi komisije mogu postavljati pitanja dok se ne razjasni problem. Voditelj komisije zaključuje sastanak i u roku od 10 dana dostavlja zaključke komisije podnositelju pritužbe, osobi na koju se pritužba odnosi i predsjedniku Etičke komisije. Zaključak može biti: da pritužba nije podržana u nijednoj stavci; ili da je pritužba osnovana u svim ili nekim stavkama te da se predlažu određene sankcije. Etička komisija podonosi zatim formalne prijedloge direktoru Centra o vrsti sankcija koje treba poduzeti (pismena isprika, prekid aktivnosti za Centar u kojoj je došlo do povrede etičkog kodeksa, prekid svakog poslovnog odnosa sa Centrom).

POSTUPAK U SLUČAJU ŽALBE

na odluke Komisije za pritužbe

Na odluke Komisije za pritužbe, koje je potvrdila Etička komisija, može se žaliti u roku od 14 dana od primitka odluke.

Etička komisija procjenjuje postojanje osnove za žalbu nakon provedenog postupka. Ukoliko osnove postoje, Etička komisija imenuje Žalbeno povjerenstvo od tri člana u roku od 21 dan . Jedan član povjerenstva je član Etičke komisije koji nije bio prethodno uključen u rješavanje pritužbe. Druga dva člana se imenuju ad hoc s time da se pazi da nema povezanosti ni privatne ni poslovne sa osobama uključenim u postupak. Preporuča se da jedan član ima iskustva s pravnom praksom i ne mora biti nužno dio Centra.

Troškove žalbenog postupka snosi osoba koja je podnjela žalbu u iznosu od 900 kn. Ako je žalba opravdana Centra vraća iznos troška podnosiocu žalbe.

Žalbenom povjerenstvu se dostavljaju svi materijali korišteni u postupku i povjerenstvo može pozvati na sastanak uključene strane.

Žalbeno povjerenstvo odlučuje : da se slaže s dosadašnjom odlukom Komisije za pritužbe ili se ne slaže s odlukom komisije za pritužbe, što onda obrazlaže da li se radi o procedruralnoj grešci ili neprimjerenim sankcijama, Ako odluči da je počinjena proceduralna greška – provodi dio procedure koji nije bio sukladan propisanoj proceduri, a ako odluči da su mjere neprimjerene, donosi novu odluku o mjerama s obrazloženjem. Odluka Žalbenog povjerenstva je konačna i obvezujuća za sve strane.

Etička komisija potvrđuje konačnu odluku Žalbenog povjerenstva i o tome izvješćuje podnositelja žalbe i optuženu stranu, kao i direktora Centra.