Etička komisija, Komisija za pritužbe i Povjerenstvo za žalbe Centra IGW Zagreb d.o.o. (u daljnjem tekstu: Centar)

Etička  komisija sastoji se od najmanje tri člana/ice. Mandat članova komisije je 5 godina, a bira ih Upravni odbor Centra. Komisija je tijelo Centra koja se bavi etičkim pitanjima polaznika edukacije i trenera Centra.

Etički kodeks i žalbene procedure su objavljene na web stranici Centra, redovno se obnavljaju i dostupne su svima.

Za rješavanje pritužbi nastalih u procesu edukacije nadležna je Etička komisija Centra, koja prvo pokušava provesti potrebnu medijaciju.

 

Medijacijska grupa sastoji se od pet članova/ica. Sastavlja se prema aktualnom problemu na poziv Etičke komisije ili Komisije za pritužbe. Članovi/ice medijacijske grupe mogu biti treneri/ice Centra, ali s obzirom da Centar ima malo trenera/ica, u medijacijsku grupu se mogu pozvati članice/ovi DGIPH, koji su vezani uz Centar, jer rade individualnu terapiju za edukante/ice ili vode pojedinu radionicu u organizaciji Centra.

 

Pitanja i pritužbe se šalju na e-mail adresu Centra: centar.igw.zg@gmail.com

Članovi/ice Etičke komisije Centra – gestalt terapeuti/ce i treneri/ce:

 • Predstavnik Centra IGW Zagreb
 • Predstavnik voditelja edukacije
 • Predstavnik trenera
 • Predstavnik polaznika
 • Osoba koja nije uključena u edukaciju

Članovi/ice Medijacijske grupe – gestalt terapeuti/ce i treneri/ce Centra te predstavnik edukanata:

 • Medijator/ica 1 (zastupa podnositelja pritužbe) – imenuje ga Etička komisija
 • Medijator/ica 2 (zastupa osobu na koju se pritužba odnosi) – imenuje ga Etička komisija
 • Voditelj/ica medijacije – član Etičke komisije kojega biraju medijatori

Članovi/ice Komisije za pritužbe:

 • Komisija se sastoji od tri člana/ice od kojih barem jedan/na ne smije biti direktno uključen/a u rad Centra, a jedan/na, koji/a je ujedno i voditelj/ica Komisije za pritužbe, treba biti član/ica Etičke komisije.

Članovi/ice Povjerenstva za žalbe:

 • Predsjednik/ica, član/ica je Etičke komisije
 • Član/ica DGIPH-a
 • Član/ica DGIPH-a koji nije u sastavu Centra

Članovi svih komisija, grupa i povjerenstava moraju biti članovi DGIPH-a

Postupak u slučaju neformalne i formalne pritužbe zbog kršenja odredbi  Etičkog kodeksa Centra IGW Zagreb d.o.o. (u daljnjem tekstu: Centra)

Postupak za rješavanje pritužbi na rad pojedinih trenera/ica, edukanata/ica ili drugih suradnika/ica Centra zamišljen je kao forum za komunikaciju i prezentaciju stajališta, pomirenje i ispravljanje pogrešaka,  gdje obje strane trebaju biti viđene i saslušane i trebaju dobiti odgovarajuću podršku. Pritužbe se rješavaju na dva načina:

 1. Neformalna procedura povodom pritužbe – medijacijski susret sukobljenih strana, s time da voditelj/ica medijacije ne smije biti uključena u konflikt. Provodi se kod pritužbi na ponašanje trenera kao što su: nepoštivanje integriteta edukanta/ice, destruktivno agresivno ponašanje, diskriminacija, omalovažavanje, zastrašivanje, nekorektan odnos, nezadovoljstvo evaluacijom od strane trener/ice i sl.  Neformalna procedura nije primjerena u slučajevima kad se pritužba odnosi na profesionalnu pogrešku koja može ugroziti ugled Centra ili graniči s kriminalom. Tada se predlaže isključivo formalna procedura.
 2. Formalna procedura povodom pritužbe pred komisijom od tri člana/ice – jedan/na iz etičke komisije Centra, a drugo dvoje se biraju za tu priliku – oba/obje moraju biti članovi/ice DGIPH, a bar  jedan/na ne smije biti direktno vezan/a uz Centar.

Postupak u slučaju neformalne pritužbe:

Nakon što pristigne pritužba na e-mail Centra, Etička komisija Centra odlučuje da li je pritužba osnovana ili nije. U roku od 14 dana predsjednik/ca Etičke komisije kontaktira podnositelja/cu pritužbe i objašnjava mu koje mogućnosti ima u daljnjem postupku – mogućnost medijacije (čiji trošak snosi Centar) i mogućnost formalnog podnošenja pritužbe (čiji trošak snosi podnositelj/ica pritužbe i uplaćuje ga na račun Centra kao depozit).

Medijacija, kao prvi korak u procesu, ne isključuje mogućnost formalne pritužbe. Ukoliko pritužba bude podržana, trošak postupka podmiruje Centar, a deponirani novac se vraća podnositelju/ici pritužbe, a ukoliko je pritužba odbačena, novac ostaje na računu Centra.

Ukoliko se kreće s medijacijom, Etička komisija, na prijedlog podnositelja/ice pritužbe, imenuje medijatora/icu za podršku podnositelju/ici pritužbe i u roku od 7 dana obavještava drugu stranu konflikta o dospjeloj pritužbi. Nakon toga u roku od 14 dana, na prijedlog osobe na koju se pritužba odnosi  Etička komisija imenuje medijatora/icu koji/a će biti podrška toj osobi.

Dva medijatora, zatim, biraju treću osobu, člana/icu Etičke komisije, koja će biti voditelj/ica medijacije. Voditelj/ica medijacije ne smije biti direktno uključen/a u segment Centra na koji se odnosi konflikt.  Sama medijacija treba biti obavljena najkasnije 21 dan nakon što je pritužba dospjela na adresu Centra.

Nakon provedene medijacije, voditelj/ica medijacije dužan/na je napisati izvještaj koji uključuje prirodu pritužbe, provedeni postupak i eventualne predložene mjere, te ga dostaviti predsjedniku/ci Etičke komisije, koja potom saziva zajednički sastanak Medijacijske grupe i Etičke komisije. Na tom sastanku oni glasanjem, prema svom najboljem znanju i savjesti, donose odluku o rješenju situacije ili daljnjim koracima.

Njihova odluka može biti:

 1. da je pritužba riješena na zadovoljavajući način za obje strane, pa da se, sukladno s time,  neće poduzimati daljnji koraci ili snositi posljedice
 2. da pritužba nije podržana u nijednoj stavci
 3. da je pritužba osnovana u svim ili nekim stavkama te da se predlažu određene sankcije.

Za praćenje i provedbu sankcija odgovorna je Etička komisija.

Odluke i prijedlozi za rješenje konflikta trebaju biti u skladu s važećim aktima Centra kojima se određuju obaveze i dužnosti članova Centra.

Ukoliko medijacija nije dovela do dogovora i rješenja ili u slučaju da podnositelj/ica pritužbe odluči da ne želi medijaciju i da sam/a podnese formalnu pritužbu na adresu predsjednika/ce Etičke komisije, postupak se nastavlja formalnom pritužbom.

Postupak u slučaju formalne pritužbe:

Nakon što pritužba pristigne na e-mail Centra, Predsjednik/ca Etičke komisije, u roku od 10 dana, obavještava podnositelja/icu pritužbe i osobu na koju se pritužba odnosi da je pritužba zaprimljena i poziva obje strane da prilože u postupku svu dokumentaciju koju imaju.

Predsjednik/ca Etičke komisije formira Komisiju za pritužbe i imenuje voditelja/icu. Komisija se sastoji od tri člana, od kojih bar jedan/na ne smije biti direktno uključen/a u rad Centra (ali mora biti član/ica DGIPH), a jedan treba biti član/ica Etičke komisije i voditi postupak Komisije za pritužbe. Nitko od članova/ica tako stvorene komisije ne smije biti direktno uključen u problem oko kojeg ide pritužba.

Komisija za pritužbe mora pregledati svu dokumentaciju, voditelj/ica mora organizirati sastanak komisije s podnositeljem/icom pritužbe i osobom na koju se pritužba odnosi. Svako od pozvanih može na sastanak s Komisijom dovesti prijatelja/icu ili kolegu/icu za podršku. Obje strane na sastanku trebaju objasniti svoja stajališta, a članovi/ice Komisije mogu postavljati pitanja dok se ne razjasni problem. Voditelj/ica Komisije zaključuje sastanak i u roku od 10 dana dostavlja zaključke Komisije podnositelju/ici pritužbe, osobi na koju se pritužba odnosi i predsjedniku/ci Etičke komisije. Zaključak može biti da:

 1. pritužba nije podržana niti u jednoj stavci
 2. je pritužba osnovana u svim ili nekim stavkama te da se predlažu određene sankcije.

Ad/1 U slučaju da pritužba nije podržana u nijednoj stavci, Centar treba zatražiti od podnositelja/ice pritužbe da uputi pismo isprike osobi na koju se pritužba odnosila.

Ad/2 U slučaju da je pritužba osnovana u svim ili nekim stavkama Etička komisija podnosi formalne prijedloge direktoru Centra o vrsti sankcija koje Centar treba poduzeti naspram osobe koja je svojim ponašanjem dovela do situacije zbog koje je pritužba podnesena. To mogu biti:

 • pismena isprika dotične osobe
 • službeno upozorenje Centra dotičnoj osobi
 • prekid aktivnosti od strane Centra s dotičnom osobom
 • prekid svakog poslovnog odnosa od strane Centra s dotičnom osobom
 • potraživanje povrata sredstava za provedeni postupak

 

 Postupak u slučaju žalbe na odluke Komisije za pritužbe

Na odluke Komisije za pritužbe, koje je potvrdila Etička komisija, zainteresirane strane, mogu se žaliti u roku od 14 dana od primitka odluke e-mailom na adresu Centra.

Etička komisija procjenjuje postojanje osnove za žalbu nakon provedenog postupka. Ukoliko osnove postoje, Etička komisija, u roku od 21 dan, imenuje Žalbeno povjerenstvo od tri člana/ice. Jedan/na član/ica povjerenstva treba biti član/ica Etičke komisije koji/koja prethodno nije bio uključen u rješavanje pritužbe. Druga dva člana/ice se imenuju za tu priliku s preporukom da nisu niti privatno niti poslovno povezani s osobama uključenim u postupak. Preporuča se da jedan/na, od dva imenovana/e člana/ice, koji ne mora biti nužno dio Centra,  ima iskustva s pravnom praksom.

Osoba koja je podnijela žalbu na odluku Komisije za pritužbe, na račun Centra uplaćuje depozit. Ako je žalba opravdana Centar u cijelosti vraća uplaćeni iznos podnosiocu žalbe, ako je žalba neopravdana uplaćeni iznos u cijelosti ostaje na računu Centra.

Žalbenom povjerenstvu se dostavljaju svi materijali korišteni u postupku i ono može uključene strane pozvati na sastanak.

Žalbeno povjerenstvo može odlučiti da se:

 1. slaže s odlukom Komisije za pritužbe i napisati obrazloženje
 2. ne slaže s odlukom Komisije za pritužbe i napisati obrazloženje u kojem se vidi da li se radi o proceduralnoj grešci ili neprimjerenim sankcijama

Ako Komisija odluči da je počinjena proceduralna greška, provodi dio procedure koji nije bio sukladan propisanoj proceduri, a ako odluči da su mjere neprimjerene, donosi novu odluku o mjerama s pisanim obrazloženjem.

Odluka Žalbenog povjerenstva je konačna i obvezujuća za sve strane.

Etička komisija potvrđuje konačnu odluku Žalbenog povjerenstva i o tome izvješćuje sve zainteresirane strane, kao i direktora Centra.

Sva korištena dokumentacija je povjerljiva i čuva se u Centru.