Četverogodišnji program Centra IGW Zagreb

Program Centra IGW Zagreb u suradnji s institutom « Institut für Integrative Gestalttherapie Würzburg »

  1. Osnovne teorijske postavke i iskustveni rad (9 radionica i intenziv – iskustvene radionice, teorija, osnovne vještine i tehnike, senzorna svjesnost, godišnji feedback)
  2. Razvojna teorija i dijagnostika uz iskustveni rad (9 radionica i intenziv – teorija, Gestalt dijagnostika, obiteljska dinamika, napredne vještine, krizne intervencije, ljudska prava i društvena odgovornost, terapijski rad u trijadama, godišnji feedback).
  3. Razvojna teorija i dijagnostika uz iskustveni rad (9 radionica – Gestalt dijagonistika, obiteljska dinamika, Gestalt terapija u organizacijama, grupna dinamika, supervizija, godišnji feedback)
  4. Supervizija (10 radionica i četverodnevni intenziv – Gestalt dijagnostika tijela, rad s posebnim kliničkim slikama, simptomima i snovima, istraživanja u Gestaltu, supervizija, završni feedback)

Program se odvija u zatvorenoj selekcioniranoj grupi, a termini se dogovaraju sa svim članovima grupe. Osim radionica, polaznici uče u malim sustručnjačkim grupama koje se održavaju svaka dva tjedna u trajanju od dva sata tijekom cjelokupne edukacije, prorađujući i pripremajući teorijske teme, te uvježbavajući vještine i razrađujući osobna iskustva i procese članova. Edukacija predviđa i individualnu terapiju u trajanju od 100 sati individualne gestalt terapije, individualnu superviziju u trajanju od 15 sati i 135 sati supervizije u malim grupama, te vlastiti terapijski ili savjetodavni rad s klijentima na trećoj i četvrtoj godini.

Po uključivanju u edukaciju Centar IGW Zagreb d.o.o. sa svakim polaznikom potpisuje ugovor o međusobnim obavezama. Polaznici dobivaju Indeks i obavezuju se financijski sudjelovati u prvoj godini edukacije, a organizatori se obavezuju realizirati navedeni program. Svake edukacijske godine ugovor se na završnom feedbacku usmenom izjavom obnavlja ili raskida.

Edukacija završava završnim radom i ispitom.

Po završetku edukacije polaznici dobivaju certifikat od Centra IGW Zagreb. Certifikat je važeći po kriterijima SPUH-a (Savez psihoterapijskih udruga Hrvatske), EAGT-a (European Association for Gestalt Therapy) i EAP-a (European Association for Psychotherapy) i verificiran je kao valjani dokument za dobivanje europskog certifikata iz psihoterapije.

 

LINKOVI:

http://www.savez-spuh.hr/ Savez psihoterapijskih udruženja Hrvatske

http://www.europsyche.org/ European Association for Psychotherapy

http://www.eagt.org/ European Association for Gestalt Therapy

http://www.gestalt-drustvo.hr/ Društvo gestalt i integrativnih psihoterapeuta Hrvatske

http://www.igw-gestalttherapie.de/ Institut für Integrative Gestalttherapie  (IGW)

 

U edukaciji sudjeluju: Irena Bezić, Jadran Morović, Mijo Marić, Velimir Dugandžić, Ana Čović, Sandra Čanić, Luka Marinović, Darko Hren, Aleksandra Stevanović, Anđelko Botica, Tanja Dejanović Šagadin, Tomislav Rončević, Ljiljana Bastaić, Dušanka Kosanović, Iva Žegura, Biserka Tomljenović, Vedrana Kurjan Manestar, Dea Ajduković, Modeste Moennich, Martina Moroney, Werner Gill, David Picco, Brigitte Rasmus, Marielouise Mitterer

Radionice s terapeutima iz inozemstva odvijaju se na engleskom jeziku te je to jedan od preduvjeta za upis edukacije.

 

Detaljan program četverogodišnje edukacije iz Gestalt Psihoterapije

 1. Prva edukacijska godina (37 dana = 296 sati + 50 sata peer grupe)

1.1. Iskustvene radionice (4×3 dana=96 sati)

Smisao iskustvenih radionica je uvid u vlastitu osobu i suočavanje s vlastitim blokovima, prekidima kontakta i konflikitima. Nastoji se proširiti sposobnost empatije, spontanosti, fleksibilnosti, poboljšati samoopažanje i opažanje drugih, kao i olakšati kontakt sa svijetom oko sebe. Kroz rad na sebi upoznaju se osnovni koncepti gestalt terapije: proces, svjesnost, “ovdje i sada”, kontakt i funkcije kontakta, agresija i asimilacija, polariteti, rad s otporima, granicama, blokovi, kako ugaraditi eksperimentiranje u terapijski rad, osnovne tehnike gestalt terapije.

1.2. Teorija I i II (2 x 3 dana= 48 sati)

Teoretske osnove gestalt terapije: filozofska pozadina, gestalt psihologija, antropološke osnove gestalt terapije, pojam neuroze, teorija otpora. Iskustveni procesi pojednaca i grupe se promatraju na osnovu teoretskih koncepata GT. Teorija se produbljuje na osnovu literature, kroz rad u peer grupama i zajedničke diskusije na osnovu pripremljenog materijala.

1.3. Basic Skills /Osnovne tehnike Gestalta (4 dana = 32 sata)

Vježbe u kojima se koriste osnovni principi gestalt terapije – svjesnosti, “ovdje i sada”, percepcija sebe i drugih. Iskustvo iz vježbi se povezuje s teoretskim osnovama.

1.4. Sensory Awareness (4 dana= 32 sata)

U radionici se proširuje i produbljuje svjesnost. Cilj rada je postizanje veće osjetljivosti za vlastiti unutrašnji proces, kao i za informacije koje nam šalje naše tijelo (kinestetički osjeti koji prozlaze iz držanja tijela i pokreta).

1.5. Godišnji feedback I / Iskustvena radionica (3 dana = 24 sata)

Nakon svake edukacijske godine provodi se “godišnji feedback” tj. retrospektiva individualnih razvojnih procesa tijekom godine, koja se sastoji od samoprocjene, procjene ostalih članova grupe i procjene voditelja prema slijedećim kriterijima: sposobnost slijeđenja vlastitog procesa i prorade problema, napredak u mobiliziranju vlastite energije, sposobnost diferencirane percepcije sebe i drugog, spremnost na kritičko suočavanje sa teorijom GT.

1.6. Kompakt (8 dana = 64 sati)

Kompakt trening je osmišljen kao intenzivni rad na sebi, unutar grupe. Grupa je izdvojena iz svakodnevne okoline (u vrijeme godišnjih odmora). Time se intenziviraju procesi grupne dinamike, oslobađa više vremena za rad u grupi i uvode posebni programi prema interesima grupe i raspoloživosti trenera. Voditelji: strani treneri prema dogovoru sa grupom.

1.7. Rad u peer-grupi (50 sati)

 

 1. Druga edukacijska godina (37 dana = 296 sati + 50 sati peer grupe)

2.1. Iskustvena radionica/Metodika (2×3 dana = 48 sata)

Trijade (terapeut-klijent-promatrač) i rad s grupom uz proradu problema koji se kod toga pojavljuju

2.2. Ljudska prava i društvena odgovornost/Metodika (1×3 dana = 24 sata)

Ciljevi radionice su razumijevanje veze gestalta (temelji, vrijednosti) i ljudskih prava te promatranje društvene odgovornost kroz GT koncepte, svjesnost osobnog odnosa i osobne uloge u društvenoj odgovornosti vezano za ljudska prava, te vježbanje terapijskog rada kroz tijade

2.3. Teorija III/Metodika (3 dana = 24 sata)

Teoretske osnove gestalt terapije: pojam i funkcije kontakta, dijaloški proces kao terapijska osnova. Iskustveni procesi pojednaca i grupe se promatraju na osnovu       teoretskih koncepata GT. Teorija se produbljuje na osnovu literature, kroz rad u peer grupama i zajedničke diskusije na osnovu pripremljenog materijala.

2.4. Obiteljska dinamika I/Metodika (3 dana = 24 sata)

U radionici se tematizira i rekonstruira mreža odnosa unutar vlastitog obiteljskog sistema uz korištenje tehnike genograma i obiteljskih skluptura.

2.5. Adwanced Skills (4 dana = 32 sata)

Daljnje produbljivanje teorije i prakse terapeutskog procesa, između ostalog: uloga, zadatak i shvaćanje sebe kao psihoterapeuta, reflektiranje vlastite identifikacije s tom ulogom, bavljenje polaritetom terapeutskog procesa i sadržaja te etičkim prinicipima rada. Radi se o strukturiranom vježbanju tehnika intervencije kao i već iz prve godine poznatih koncepata kao što su “Kontakt” i “izbjegavanje kontakta”, “konfrontacija” i “podrška”.    

2.6. Krizne intervencije (3 dana= 24 sata)

Uvid u razvoj krize (kriznih procesa) u grupi, individualnoj terapiji te kod samog terapeuta u toku terapijskog rada. Vježbe kriznih intervencija u malim grupama.

2.7. Gestalt dijagnostika I (4 dana= 32 sata)

Obrađuje se: inicijalni intervju, indikacija za terapiju, procesualna dijagnostika, planiranje terapijskog procesa.

2.8. Godišnji feedback II/Metodika (3 dana= 24 sata)

Kriteriji procene individualnog napredovanja u grupi su: mogućnost rada sa klijentom (sposobnost da vlastita problematika ne interferira značajnije u radu s klijentom), sposobnost diferencirane percepcije sebe i drugih te prepoznavanje projekcija i transfernih interakcija kao i sposobnost reagiranja na prepoznato, sposobnost percepcije interakcijskih porcesa u grupi i izražavanja toga u grupi.

2.9. Kompakt II (8 dana = 64 sati)

2.10. Rad u “peer” grupi (50 sati)

 

 1. Treća edukacijska godina (28 dan= 224 sati i 50 sati peer-grupe)

3.1. Gestalt dijagnostika II  (4 dana= 32 sata)

U radionci se prorađuju različite smetnje samoregulacijskog procesa i kontakt-funkcija. Razmatraju se tipične forme prekidanja kontakta i mogućnosti terapijskih intervencija kod različitih karakternih stilova. Vježbe istoga u malim grupama.

3.2. Supervizija  (4 x 3 dana= 96 sati)

U ovim radionicama se radi na osnovu pripremljenih materijala sudionici grupe donose ili pismene protokole, ili audio/video snimke terapijskog rada sa klijentom. Članovi grupe su obavezni protokolirati sate rada s dva klijenta tijekom    godine. U radionici se prorađuju osobni problemi i blokovi terapeuta u radu sa dotičnim klijentima.

3.3. Obiteljska dinamika II  (3 dana = 24 sata)

U radionici se upoznaju tehnike rada sa parovima – teorijski i iskustveno.

3.4. Gestalt u organizacijama (3 dana = 24 sata)

Sadržaj seminara je intergracija gestalt terapeuta i njihovog rada unutar različitih institucija. Posebna pozornost se posvećuje konfliktima i dinamici radnih organizacija, te sistemskom shvaćanju i razrješavanju tih problema.

3.5. Grupna dinamika (3 dana = 24 sata)

Osim individualnog rada u grupi, sudionici vježbaju osjetljivost na procese u grupi – percepcija interakcijskih obrazaca i načini konstruktivnog sučeljavanja sa konfliktima između članova grupe.

3.6. Godišnji feedback III/Superivizija I (3 dana = 24 sata)

Kriteriji: Sposobnost smostalnog gestalt terapijskog rada s klijentima unutar institucije u kojoj sudionik edukacije radi ili u privatnoj praksi, očiti napredak u razvoju vlastitog terapeutskog stila.

3.7. Rad u peer-grupi ( 50 sati)

 

 1. Četvrta edukacijska godina (35 dana = 280 sati + 50 sati peer grupe)

4.4. Gestalt dijagnostika tijela (4 dana = 32 sata)

Posebno težište na prepoznavanju biografskih elemenata te stava prema sebi i svijetu iz držanja tijela, pokreta. Uvod u terapijske korake koji proizlaze iz cjelovite percepcije osobe te korištenje tehnika rada sa tijelom.

4.1. Klinički seminar I, II i II (3 x 3 dana = 72 sata)

U radionicama se prorađuje gestaltistički pristup u radu sa posebnim kliničkim slikama – depresivni, opsesivno-kompulzivni, narcistički i borderline karakterni stilovi, ovisnosti/poremećaji hranjenja (anoreksija/bulimija), relacijsko iskustvo srama, psihosomatika, psihoze.

4.5. Supervizija (4 x 3 dana = 96 sati)

Cilj ovih radionica je razvijanje osobnog terapeutskog stila i kompetencije za terapijski rad, kao i suočavanje sa temama kao što su moć i bespomoćnost terapeuta, integirtet i potkupljivost terapeuta, samokritika i povredljivost, etika u psihoterapiji i njezin značaj za društvo.

4.6. Znanstveni pristup Gestaltu (3 dana = 24 sata)

Cilj ove radionice je upoznavanje sa metodama, strategijama i dizajnom evaluacijskih istraživanja u području gestalt terapije. Težište je na raznim modelima kvalitativnih analiza, kao i na poticanju interesa i motivacije za provođenje tih istraživanja, te daljnje razvijanje znanstvenog pristupa u validaciji tehnika i metoda Geatalta.

4.7. Kompakt III  (4 dana = 32 sata)

Cilj ovog treninga je da svaki član grupe demonstrira znanje u vođenju grupe i individualnog terapijskog procesa, uz superviziju “u živo”. Radi se na jačanju samopouzdanja u vlastiti terapeutski rad, kao i na izoštravanju svjesnosti o sebi i svim elementima terapijske situacije koju vodimo.

4.8. Završni feedback IV/Supervizija II (3 dana= 24 sata)

Retrospektiva cijelokupnog edukacijskog procesa, individualnih razvojnih procesa tijekom tog vremena, odnosa između sudionika grupe međusobno kao i odnosa s voditeljima, identitet gestalt terapeuta u našem životnom okruženju i perspektive rada u budućnosti.

4.9. Rad u “peer” grupama (50 sati)

 

Cjelokupna edukacija obuhvaća 137 dana = 1096 sati rada u grupi (658 sati teoretskog rada, 254 sati iskustvenog rada i 184 sati supervizije u grupnom setingu), te 200 sati rada u “peer” grupama. Peer grupe se formiraju na početku edukacije (manje grupe od 3-5 sudionika) i njihova je funkcija da se sastaju svaka dva-tri tjedna tijekom cjelokupne edukacije. Na tim sastancima se prorađuju teme sa velikih grupa, uvježbavaju vještine i razrađuju osobna iskustva članova.

Uz spomenute sate pribraja se i 100 sati individualne terapije, 10 sati individualne supervizije, 140 sati supervizije u malim grupama i 600 sati supervizirane prakse koja podrazumijeva praktičan psihoterapijski rad sa klijentima, pod supervizijom (najmanje 8 zaključenih terapijskih procesa). U ukupan broj sati edukacije se priznaje i 40 sati za izradu završnog rada.

Ukupan broj sati tijekom edukacije je 2186.

Edukacijski dan sadrži 8 radnih sati po 45 minuta (6 sati po 60 min).

Edukacija završava obranom završnog rada i dodjelom certifikata Centra IGW Zagreb. Standardizacija edukacije je u skladu sa standardima EAGT – Europske asocijnacije za gestalt terapiju i u skladu sa standardima EAP – Europske asocijacije za psihoterapiju.

Nakon završetka edukacije polaznik stječe sve preduvijete za dobivanje ECP-Europskog Certifikata iz Psihoterapije koji dodjeljuje EAP.

 

Tabelarni prikaz sadržaja edukacije