Usklađivanje Hrvatskih sa Europskim kriterijima Psihoterapije

Za napredovanje na području psihoterapije, a u skladu sa Deklaracijom o psihoterapiji iz Strassbuorg-a neobično je važno postići:

USKLAĐIVANJE HRVATSKIH SA EUROPSKIM KRITERIJIMA PSIHOTERAPIJE

uz prihvaćanje ECP-a / EUROPSKI CERTIFIKAT IZ PSIHOTERAPIJE/

Jadran Morović

 1. hrvatski kongres o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji – 09-11.2.2012 – ZAGREB

PLENARNA PREDAVANJA 11.2.2012.

USKLAĐIVANJE HRVATSKIH SA EUROPSKIM KRITERIJIMA PSIHOTERAPIJE

 • Deklaracija o psihoterapiji iz Strassburga, 21.10.1990.
 • Strasburška Deklaracija je osnovni dokument na kojem se zasniva djelatnost Europskog udruženja za psihoterapiju sa ciljem etabliranja psihoterapije kao zasebne i nezavisne profesije sa kompatibilnim standardima na nivou cijele Europe.
 • Psihoterapija je nezavisna znanstvena disciplina, a psihoterapijska praksa predstavlja zasebno i slobodno zanimanje.
 • Edukacija iz psihoterapije se provodi na visoko kvalificiranom znanstvenom nivou.
 • Priznaje se i garantira raznolikost psihoterapijskih škola i pristupa.
 • Cjelovita psihoterapijska edukacija obuhvaća teoriju, iskustveni rad na sebi i praktičan rad uz superviziju, te zadovoljavajuće poznavanje drugih psihoterapijskih pravaca.
 • Pristup psihoterapijskoj edukaciji imaju kandidati nakon završenog obrazovanja ili završenog studija, posebno studija iz humanističkih znanosti i medicine.

USKLAĐIVANJE HRVATSKIH SA EUROPSKIM KRITERIJIMA PSIHOTERAPIJE : EAP – NUO I NAO ‘STATUS’

 • Važno je znati da: EAP – Europska udruga za psihoterapiju

Predstavlja 120.000 psihoterapeuta iz 41 zemlje Europe i 26 nacionalnih saveza psihoterapijskih udruga, 18 krovnih europskih udruga pojedinih psihoterapijskih modaliteta, odnosno psihoterapijskih škola.

EAP dodjeljuje statuse:

 • NUO – National Umbrella Organisation- krovna udruga/savez/SPUH

                  Nacionalni savezi psihoterapijskih udruga (reprezentiraju najveći broj psihoterapeuta i različitih terapijskih modaliteta u državi)

 • NAO – National Awarding Organisation je status „organizacije koja ima pravo predlagati kandidate za ECP“, a dodjeljuje se savezima(NUO) koji imaju:
  • Etički kodeks
  • Standarde treninga/edukacije iz psihoterapije koji odgovaraju standardima EWAO (European Wide Accrediting Organisation)
  • Formiranu nacionalnu proceduru prelaznih odredbi za dobivanje ECP u skladu sa propozicijama EAP

 

USKLAĐIVANJE HRVATSKIH SA EUROPSKIM KRITERIJIMA PSIHOTERAPIJE

                  SPUH predstavlja psihoterapijsku zajednicu Hrvatske u EAP-u

 • SPUH ima status NUO i NAO pri EAP
 • Na web situ EAP-a europsyche.orgpod stavkom ECP u Hrvatskoj navedeno je 57 psihoterapeuta sa adresama i telefonima koje su dali u formularu pri prijavi za ECP
 • Dakle, tih 57 kolega predstavljaju za Europu našu psihoterapijsku zajednicu
 • Zato je važno da i drugi zatraže ECP da se vidi da nas ima još
 • Svi koji posjeduju ECP zadovoljavaju sljedeće uvjete:

USKLAĐIVANJE HRVATSKIH SA EUROPSKIM KRITERIJIMA PSIHOTERAPIJE
Multi modalni pristup za dobivanje ECP- EAP

 

Uz potvrde, svaki kandidat predaje i sažetak na engleskom jeziku sa jasnim osvrtom na sate treninga, superviziju i osobnu psihoterapiju (grupnu i individualnu) kao i sate i godine iskustva u vlastitom psihoterapijskom radu s klijentima.

 

Članovi komisije u SPUH-u su:

Dubravka Stijačić/realitetna,

Ljiljana Bastaić/imago

Irena Bezić/gestalt  

 

USKLAĐIVANJE HRVATSKIH SA EUROPSKIM KRITERIJIMA PSIHOTERAPIJE
Zastupljenost terapijskih škola i pravaca u kojima se već danas provode edukacije u skladu sa europskim standardima

 

USKLAĐIVANJE HRVATSKIH SA EUROPSKIM KRITERIJIMA PSIHOTERAPIJE

Potreba i važnost ZAKONA O PSIHOTERAPIJI (ZOPT):

prvenstveno zbog legalizacije rada psihoterapeuta medicinara i ne medicinara unutar i van zdravstvenih ustanova

 • Podizanje razine kvalitete rada i edukacije
 • Usklađivanje međusobnih kriterija
 • Obavezno usklađivanje s Europom
 • Stječe se i postavlja uvjet društvu: psihoterapijom kao djelatnosti, smiju se baviti samo licencirani psihoterapeuti!

USKLAĐIVANJE HRVATSKIH SA EUROPSKIM KRITERIJIMA PSIHOTERAPIJE
– Prijelazni period – povjerenstvo za ZOPT

Zadatak: Uskladiti europske i hrvatske kriterije za psihoterapiju i predložiti ZOPT

 

Kao bazu za rad Povjerenstva, Ministarstvo zdravlja je prihvatilo prijedlog Zakona o psihoterapiji koji je SPUH sustavno sastavljao od 2005.g. provodeći javne rasprave!

USKLAĐIVANJE HRVATSKIH SA EUROPSKIM KRITERIJIMA PSIHOTERAPIJE

Prijedlog zaključaka Kongresa:

Podržati rad Povjerenstva Ministarstva zdravlja i to

 • isključivo za Zakon o psihoterapiji;
 • izjednačiti i usuglasiti hrvatske kriterije sa europskim;
 • prihvatiti, i u ZOPT ugraditi uvjete koji su sada potrebni za

Europski certifikat iz psihoterapije!

Ipak, ulazimo u Europu!

– Jadran Morović – hvala na pažnji