Osnovni program Gestalt psihoterapije

Program Institut fur integrative Gestalt therapie – Centar IGW Zagreb 

  1. Osnovne teorijske postavke i iskustveni rad (10 radionica i intenziv – iskustvene radionice, teorija, osnovne vještine i tehnike, senzorna svjesnost, godišnji feedback)
  2. Razvojna teorija i dijagnostika uz iskustveni rad (10 radionica i intenziv – grupna dinamika, Gestalt dijagnostika, terapijski rad u trijadama, godišnji feedback)
  3. Razvojna teorija i dijagnostika uz iskustveni rad (11 radionica i intenziv- Gestalt dijagonistika, obiteljska dinamika, terapija s posebnim kliničkim slikama, Gestalt terapija u organizacijama, supervizija, godišnji feedback)
  4. Supervizija (10 radionica – Gestalt dijagnostika tijela, rad s posebnim kliničkim slikama, rad sa simptomima i snovima, krizne intervencije, supervizija, završni feedback)

Program se odvija u zatvorenoj selekcioniranoj grupi, a termini se dogovaraju sa svim članovima grupe. Osim radionica, polaznici uče u malim sustručnjačkim grupama koje se održavaju svaka dva tjedna u trajanju od dva sata tijekom cjelokupne edukacije, prorađujući i pripremajući teorijske teme, te uvježbavajući vještine i razrađujući osobna iskustva i procese članova. Edukacija predviđa i individualnu terapiju u trajanju od 100 sati individualne gestalt terapije i 50 sati individualne supervizije, te vlastiti terapijski ili savjetodavni rad s klijentima na trećoj i četvrtoj godini.

Po uključivanju u edukaciju Institute fur Integrative Gestalt Psihotherapie ZAGREB – Centar IGW Zagreb sa svakim polaznikom potpisuje ugovor o međusobnim obavezama. Polaznici dobivaju indeks i obavezuju se financijski sudjelovati u prvoj godini edukacije, a organizatori se obavezuju realizirati navedeni program. Svake edukacijske godine ugovor se može obnoviti ili raskinuti. Edukacija završava završnim radom i ispitom. Po završetku edukacije polaznici dobivaju certifikat od Institute fur Integrative Gestalt Psihotherapie Wurzburg/Centar IGW Zagreb koji je važeći po kriterijima Europske psihoterapijske asocijacije i koji SPUH (Savez psihoterapijskih udruga Hrvatske) u suradnji s EAP, (European Association for Psychotherapy) verificira kao valjanu edukaciju za dobivanje europskog certifikata iz psihoterapije.

LINKOVI:

http://www.savez-spuh.hr/ Savez psihoterapijskih udruženja Hrvatske

http://www.europsyche.org/ European Association for Psychotherapy

http://www.eagt.org/ European Association for Gestalt Therapy

http://www.gestalt-drustvo.hr/ Društvo gestalt i integrativnih psihoterapeuta Hrvatske

http://www.igw-gestalttherapie.de/ Institut für Integrative Gestalttherapie (IGW)

 

U edukaciji sudjeluju Irena Bezić, Jadran Morović, Mijo Marić, Velimir Dugandžić, Ana Čović, Sandra Čanić, Ljiljana Bastaić, Luka Marinović, Werner Gill, Marie-Louise Goerke, Martina Moronay, Sabine Engelman, te terapeuti iz drugih terapijskih pravaca – Peggy Zeitler, John Waterstone, Tom Warnecke i drugi. Radionice s terapeutima iz inozemstva odvijaju se na engleskom jeziku te je to jedan od preduvjeta za upis edukacije, no uz visoku motiviranost moguće je i prevođenje.

Detaljan program četverogodišnje edukacije iz Gestalt Psihoterapije

 

1.Prva edukacijska godina (37 dana = 296 sati + 50 sata peer grupe)

1.1. Iskustvene radionice (4×3 dana=96 sati)

Smisao iskustvenih radionica je uvid u vlastitu osobu i suočavanje s vlastitim blokovima, prekidima kontakta i konflikitima. Nastoji se proširiti sposobnost empatije, spontanosti, fleksibilnosti, poboljšati samoopažanje i opažanje drugih, kao i olakšati kontakt sa svijetom oko sebe. Kroz rad na sebi upoznaju se osnovni koncepti gestalt terapije: proces, svjesnost, “ovdje i sada”, kontakt i funkcije kontakta, agresija i asimilacija, polariteti, rad s otporima, granicama, blokovi, kako ugaraditi eksperimentiranje u terapijski rad, osnovne tehnike gestalt terapije.

1.2. Teorija I I II (2 x 3 dana= 48 sati)

Teoretske osnove gestalt terapije: filozofska pozadina, gestalt psihologija, antropološke osnove gestalt terapije, pojam neuroze, teorija otpora. Iskustveni procesi pojednaca i grupe se promatraju na osnovu teoretskih koncepata GT. Teorija se produbljuje na osnovu literature, kroz rad u peer grupama i zajedničke diskusije na osnovu pripremljenog materijala.

1.3. Basic-Skill-Training/Tehnike GT (4 dana = 32 sata)

Vježbe u kojima se koriste osnovni principi gestalt terapije – svjesnosti, “ovdje i sada”, percepcija sebe i drugih. Iskustvo iz vježbi se povezuje s teoretskim osnovama.

1.4. Sensory Awareness             (4 dana= 32 sata)

U radionici se proširuje i produbljuje svjesnost. Cilj rada je postizanje veće osjetljivosti za vlastiti unutrašnji proces, kao i za informacije koje nam šalje naše tijelo (kinestetički osjeti koji prozlaze iz držanja tijela i pokreta).

1.5. Godišnji feedback I / iskustvena radionica (3 dana = 24 sata)

Nakon svake edukacijske godine provodi se “godišnji feedback” tj. retrospektiva individualnih razvojnih procesa tijekom godine, koja se sastoji od samoprocjene, procjene ostalih       članova grupe i procjene voditelja prema slijedećim kriterijima: sposobnost slijeđenja vlastitog procesa i prorade problema, napredak u mobiliziranju vlastite energije, sposobnost diferencirane percepcije sebe i drugoga, spremnost na kritičko suočavanje sa teorijom GT.

1.6. Kompakt trening (8 dana = 64 sati)

Kompakt trening je osmišljen kao intenzivni rad na sebi, unutar grupe. Grupa je izdvojena iz svakodnevne okoline (u vrijeme godišnjih odmora). Time se intenziviraju procesi grupne dinamike, oslobađa više vremena za rad u grupi i uvode posebni programi prema interesima grupe i raspoloživosti trenera. voditelji: strani treneri prema dogovoru sa grupom

1.7. Rad u peer-grupi (50 sati)

 

2.Druga edukacijska godina (37 dana = 296 sati + 50 sati peer grupe)

2.1. Rad u trijadama (3×3 dana= 72 sata)

Trijade (terapeut-klijent-promatrač) i rad s grupom uz proradu problema koji se kod toga pojavljuju

2.2. Advanced-Skills-Training (4 dana = 32 sata)

Daljnje produbljivanje teorije i prakse terapeutskog procesa, između ostalog: uloga, zadatak i shvaćanje sebe kao psihoterapeuta, reflektiranje vlastite identifikacije s tom ulogom, bavljenje polaritetom terapeutskog procesa i sadržaja te etičkim prinicipima rada. Radi se o strukturiranom vježbanju tehnika intervencije kao i već iz prve godine poznatih koncepata kao što su “Kontakt” i “izbjegavanje kontakta”, “konfrontacija” i “podrška”.        

2.3. Teorija III (3 dana = 48 sati)

Teoretske osnove gestalt terapije: pojam i funkcije kontakta, dijaloški proces kao terapijska osnova. Iskustveni procesi pojednaca i grupe se promatraju na osnovu       teoretskih koncepata GT. Teorija se produbljuje na osnovu literature, kroz rad u peer grupama i zajedničke diskusije na osnovu pripremljenog materijala.

2.4. Obiteljska dinamika u kontekstu Gestalt terapije (3 dana = 24 sata)

U radionici se tematizira i rekonstruira mreža odnosa unutar vlastitog obiteljskog sistema uz korištenje tehnike genograma i obiteljskih skluptura.

 

2.5. Gestalt dijagnostika I (4 dana= 32 sata)

Obrađuje se: inicijalni intervju, indikacija za terapiju, procesualna dijagnostika, planiranje terapijskog procesa.

2.6. Krizne intervencije (3 dana= 24 sata)

Uvid u razvoj krize (kriznih procesa) u grupi, individualnoj terapiji te kod samog terapeuta u toku terapijskog rada. Vježbe kriznih intervencija u malim grupama.

2.7. Rad u trijadama i godišnji feedback (3 dana= 24 sata)

Kriteriji procene individualnog napredovanja u grupi su: mogućnost rada sa klijentom (sposobnost da vlastita problematika ne interferira značajnije u radu s klijentom), sposobnost diferencirane percepcije sebe i drugih te prepoznavanje projekcija i transfernih interakcija kao i sposobnost reagiranja na prepoznato, sposobnost percepcije interakcijskih porcesa u grupi i izražavanja toga u grupi.

2.8. Kompakt trening II (8 dana = 64 sati)

2.9. Rad u “peer” grupama (50 sati)

 

3.Treća edukacijska godina (32 dana= 256 sata i 50 sati peer-grupe)

3.1. Gestalt dijagnostika II (4 dana= 32 sata)

U radionci se prorađuju različite smetnje samoregulacijskog procesa i kontakt-funkcija. Razmatraju se tipične forme prekidanja kontakta i mogućnosti terapijskih intervencija kod različitih karakternih stilova. Vježbe istoga u malim grupama.

3.2. Supervizija (5×3 dana= 120 sati)

U ovim radionicama se radi na osnovu pripremljenih materijala sudionici grupe donose ili pismene protokole, ili audio/video snimke terapijskog rada sa klijentom. Članovi grupe su obavezni protokolirati sate rada s dva klijenta tijekom   godine. U radionici se prorađuju osobni problemi i blokovi terapeuta u radu sa dotičnim klijentima.

3.3. Bračna terapija – Klinički seminar I (3 dana = 24 sata)

U radionici se upoznaju tehnike rada sa parovima – teorijski i iskustveno.

 

3.4. Grupna dinamika (4 dana = 32 sata)

Osim individualnog rada u grupi, sudionici vježbaju osjetljivost na procese u grupi – percepcija interakcijskih obrazaca i načini konstruktivnog sučeljavanja sa konfliktima      između članova grupe.

3.5. Gestalt terapija u institucijama (3 dana = 24 sata)

Sadržaj seminara je intergracija gestalt terapeuta i njihovog rada unutar različitih institucija. Posebna pozornost se posvećuje konfliktima i dinamici radnih organizacija, te sistemskom shvaćanju i razrješavanju tih problema.

3.6. Supervizija i godišnji feedback (3 dana = 24 sata)

Kriteriji: Sposobnost smostalnog gestalt terapijskog rada s klijentima unutar institucije u kojoj sudionik edukacije radi ili u privatnoj praksi, očiti napredak u razvoju vlastitog terapeutskog stila.

3.7. Rad u peer-grupi ( 50 sati)

 

4.Četvrta edukacijska godina (35 dana = 280 sati + 50 sati peer grupe)

3.4. Klinički seminar I, II i II (3 x 3 dana = 72 sata)

U radionicama se prorađuje gestaltistički pristup u radu sa posebnim kliničkim slikama – depresivni, opsesivno-kompulzivni, narcistički i borderline karakterni stilovi, ovisnosti/poremećaji hranjenja (anoreksija/bulimija), relacijsko iskustvo srama, psihosomatika, psihoze.

4.2. Gestalt dijagnostika III / dijagnostika tijela (4 dana = 32 sata)

Posebno težište na prepoznavanju biografskih elemenata te stava prema sebi i svijetu iz držanja tijela, pokreta. Uvod u terapijske korake koji proizlaze iz cjelovite percepcije osobe te korištenje tehnika rada sa tijelom.

4.5. Supervizija (5 x 3 dana= 120 sati)

Cilj ovih radionica je razvijanje osobnog terapeutskog stila i kompetencije za terapijski rad, kao i suočavanje sa temama kao što su moć i bespomoćnost terapeuta, integirtet i potkupljivost terapeuta, samokritika i povredljivost, etika u psihoterapiji i njezin značaj za društvo.

 

4.6. Završni kompakt trening III (4 dana = 32 sata)

Cilj ovog treninga je da svaki član grupe demonstrira znanje u vođenju grupe i individualnog terapijskog procesa, uz superviziju “u živo”. Radi se na jačanju samopouzdanja u vlastiti terapeutski rad, kao i na izoštravanju svjesnosti o sebi i svim elementima terapijske situacije koju vodimo.

4.7. Supervizija i završni feedback (3 dana= 24 sata)

Retrospektiva cijelokupnog edukacijskog procesa, individualnih razvojnih procesa tijekom tog vremena, odnosa između sudionika grupe međusobno kao i odnosa s voditeljima, identitet gestalt terapeuta u našem životnom okruženju i perspektive rada u budućnosti.

4.8. Rad u “peer” grupama (50 sati)

 

Cjelokupna edukacija obuhvaća 141 dan = 1128 sati rada u grupi (592 teoretskog rada, 304 iskustvenog rada i 232 sata grupne supervizije), te 200 sati rada u “peer” grupama. Peer/grupe se formiraju na početku edukacije (manje grupe od 3-5 sudionika) i njihova je funkcija da se sastaju svaka dva-tri tjedna tijekom cjelokupne edukacije. Na tim sastancima se prorađuju teme sa velikih grupa, uvježbavaju vještine i razrađuju osobna iskustva članova.

Uz spomenute sate pribraja se 100 sati individualne terapije i 50 sati individualne supervizije. U 600 sati supervizirane prakse se porazumijeva praktičan psihoterapijski rad sa klijentima, pod supervizijom (najmanje 8 zaključenih terapijskih procesa). U ukupan broj sati edukacije se priznaje i 40 sati za izradu završnog rada.

Ukupan broj sati tijekom edukacije je 2118 sati. Edukacijski dan sadrži 8 radnih sati (45 min.) = 6 sati po 60 min. Edukacija završava obranom završnog rada i dodjelom certifikata Instituta za integrativnu gestalt terapiju (IGW-Zagreb). Standardizacija edukacije je u skladu sa standardima EAGT- Europske asocijnacije za gestalt terapoiju i u skladu sa standardima EAP-Europske asocijacije za psihoterapiju sa sjedištem u Beču/Austriji. Nakon završetka edukacije polaznik stiječe sve preduvijete za dobivanje ECP-Europskog Certifikata iz Psihoterapije koji dodjeljuje EAP http://www.europsyche.org.

Tabelarni prikaz sadržaja edukacije:

 

 

 

Ukupan broj sati četverogodišnje edukacije iz Gestalt terapije iznosi 2118 sati.